منوی اصلی

نسخه 00.07.31 - تاریخ ارائه مهر 1400

  • ایجاد طرح تخفیف اتومات تسویه
  • ایجاد طرح ایجاد اتومات کوپن های تخفیف مختلف
  • ایجاد امکان شمارش قسمتی از کالاها
  • ایجاد امکان ارسال پیامک کارتهای هدیه و کوپنهای تخفیف
  • امکان ایجاد شعب نمایندگی
  • امکان نگهداری موجودی نمایندگی
  •